SKY logga

Chatta med Yrkeshögskolan SKY. Sommaröppet vardagar 10.00-12.00.

Online

Skicka ett meddelande

Hero Image

Studera med funktionsvariation

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt till pedagogiskt stöd och tillgängliga lokaler under din studietid. Det är viktigt att du känner till vilka möjligheter som finns för att få det stöd du behöver och hur skolan kan anpassa lokalerna för att underlätta din studiemiljö.

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

 

 

Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika sätt att hjälpa till när det är svårt att studera. Det är extra hjälp som ska komplettera den vanliga undervisningen, och vi försöker anpassa stödet efter dina individuella behov. Tanken är att den som får stöd ska kunna lära sig och bli bedömd på samma sätt som de andra studeranden.

 

 

Pedagogiskt stöd kan variera beroende på dina individuella behov. Det kan innebära anteckningshjälp, inläsning av litteratur, användning av hjälpmedel som talsyntes, teckenspråkstolkning, mentorstöd eller anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov). Skolan är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att möjliggöra din fullständiga delaktighet i undervisningen.

 

 

Vem har rätt till pedagogiskt stöd?

 

 

Studerande inom yrkeshögskolan som behöver särskilt pedagogiskt stöd har rätt till det under sin utbildning. Vi som utbildningsanordnare har som ansvar att identifiera och tillhandahålla anpassat stöd utöver den vanliga undervisningen. Genom att etablera tydliga rutiner för kommunikation och genomföra kartläggningar kan vi säkerställa att ingen studerande blir utan stöd.

 

 

Tillgängliga lokaler

 

 

Utöver det pedagogiska stödet är skolan skyldig att göra sina lokaler tillgängliga för studenter med funktionsvariationer, eller är i behov av extra hjälp. Det kan innebära anpassningar och åtgärder för att säkerställa att du kan ta del av utbildningen på lika villkor som andra studenter.

 

 

Hur får jag pedagogiskt stöd?

 

 

För att få tillgång till särskilt pedagogiskt stöd behöver du informera oss om dina behov och eventuell tidigare erfarenhet av stödinsatser. För att styrka ditt behov måste du kunna visa att du har fått liknande hjälp tidigare, till exempel genom undervisning i mindre grupper. Du kan också få stödintyg från lärare på din nuvarande utbildning. Om du har en varaktig funktionsvariation kan vi som yrkeshögskola även ansöka om ekonomiskt bidrag för att kunna erbjuda ytterligare stöd.

 

 

En viktig del av processen är att vi som skola tillsammans med dig kommer överens om vilket stöd som är nödvändigt. Detta dokumenteras i en plan där det tydligt framgår vilka stödinsatser som erbjuds och hur de ska genomföras. Målet är att stödet ska hjälpa dig att bli mer självständig i dina studier.

 

 

Vad räknas som varaktig funktionsvariation?

 

 

Enligt diskrimineringslagen innebär funktionsvariation varaktiga begränsningar i funktionsförmågan på grund av skada, sjukdom eller medfödd faktor. Det definieras som varaktigt om det varar i minst sex månader. Exempel på sådana funktionsvariationer kan vara dyslexi, neuropsykiatriska diagnoser, psykiska besvär, hörsel- eller synnedsättning, samt kroniska sjukdomar.

 

 

Vår skyldighet som utbildningsanordnare

 

 

Som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har vi en viktig skyldighet att säkerställa att våra studerande, som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen, får det. Vår främsta uppgift är att kartlägga deras individuella behov och erbjuda skräddarsydda stödinsatser för att underlätta deras inlärning. Vi tar också ansvar för att våra lokaler är tillgängliga för alla och att det digitala undervisningsmaterialet vi använder är anpassat för tillgänglighet, så att varje student kan delta på lika villkor.

 

 

Läs mer hos Myndigheten för Yrkeshögskolan

 

 

För mer information och svar på eventuella frågor kan du kontakta Myndigheten för Yrkeshögskolan. De finns till för att hjälpa dig och ge ytterligare vägledning.

ArrowTillbaka